Tag: ปลูกผม ตราด

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนกลัวเข็มต้องมาเจอเข็มเต็มไปหมด !?! หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าน้าเน็กเคยปลูกผม และเชื่อว่าหลายคนไม่รู้แน่ๆ ...